ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ -5-

1). Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

2). Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι συντάκτες συμπλήρωσαν (1) ένα έτος σε μη ημερήσιες εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα ή τουλάχιστον στους νομούς της Β. Ελλάδος και που η συχνότητα εκδόσεως τους είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή επτά (7) τεύχη το χρόνο.

Επίσης δόκιμα μέλη εγγράφονται όσοι εργάστηκαν στη σύνταξη ειδήσεων, ή σε θέματα οικονομικά, εθνικά, θρησκευτικά ή και άλλα προγράμματα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σταθμών και ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω ιστοσελίδας ΙΝΤΕΡΝΕΤ για λογαριασμό της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.

Η ανωτέρω κατηγορία ανήκει και αυτή στην κατηγορία δημοσιογραφίας δια ηλεκτρονικών μέσων.

Ως δόκιμα μέλη επίσης μπορούν να εγγραφούν άτομα που εργάσθηκαν ως σύμβουλοι σύνταξης σε μη ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σαν σύμβουλοι σύνταξης, εκπομπών και ειδήσεων στα ευγενή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε. ) για χρονική διάρκεια σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών τουλάχιστον για ένα έτος διαπιστωμένο ύστερα από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων κάθε υποψηφίου μέλους από το Δ.Σ. το καθ’ ην και αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο που συνέρχεται οποιαδήποτε ημέρα του έτους για αυτό το σκοπό λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα.

Την εγγραφή επικυρώνει η συνέλευση του Δ.Σ. της Ένωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όχι μόνο για αυτό το θέμα ή και για άλλα θέματα.

3). Ως τακτικά μέλη εγγράφονται επίσης και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται και ως δημοσιογράφοι αλλά διατηρούν και άλλη δική τους εργασία ή δύνανται να εργάζονται και σε άλλη εργασία ανεξάρτητη με το δημοσιογραφικό επάγγελμα αλλά νόμιμο επάγγελμα και όχι παρεμφερές με το δημοσιογραφικό επάγγελμα που ανήκει σε άλλο δημοσιογραφικό σύλλογο ή δημοσιογραφική Ένωση της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την εγγραφή όλων των παραπάνω ( δοκίμων και τακτικών ) μελών πρέπει να συντρέχουν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα και παραγράφους του παρόντος καταστατικού.

Γίνονται επίσης δεκτοί ως δόκιμα μέλη και τακτικά μέλη άτομα που συγκεντρώνουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, άτομα από αλλά επαγγέλματα όπως γιατροί οικονομολόγοι, δικηγόροι, επιχειρηματίες, έμποροι, βιοτέχνες, ζωοτέχνες, επιχειρηματίες φυτικής επιστημονικής καλλιέργειας, απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί όλων των όπλων και σωμάτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές, δημοδιδάσκαλοι καθώς και ευγενή άτομα απ όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις που έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία και πάντοτε κατόπιν ελέγχου και αποφάσεως του Δ.Σ. .

Για τα άτομα που διαθέτουν απολυτήριο μέσης σχολής δημοσιογραφίας απαιτείται προϋπηρεσία ως δόκιμο μέλος 1 έτους, το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που διαθέτουν δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. .

Δόκιμα και τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφουν άτομα που ήλθαν από το εξωτερικό ( αλλοδαποί ), έχουν ήδη αποκτήσει την άδεια μονίμου παραμονής στην Ελλάδα, διαθέτουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και προϋποθέσεις όπως όλοι οι προαναφερόμενοι που διέπονται από τα άρθρα ‘5 και ‘6 του παρόντος καταστατικού.

4). Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές Υπηρεσίες στο χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, καθώς και στην Ένωση και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης δημοσιογραφικής συγγενικής οργάνωσης που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της ένωσης.

5). Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι μόνιμοι ανταποκριτές των περιοδικών μη ημερησίων εφημερίδων και ηλεκτρονικών μέσων όπως επεξήγεται παραπάνω, δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό με τη βασική προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των τακτικών μελών. Τα ίδια ισχύουν και για τους συντάκτες που ανήκουν σαν μέλη σε δημοσιογραφικές οργανώσεις ή Συλλόγους του εξωτερικού. Τα Ελληνικής ιθαγένειας Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να καταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών της Ένωσης, εφόσον εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα και ανέλαβαν εργασία που προσφέρουν τα τακτικά μέλη . Για τη μετάταξη αυτή, πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις όπως απαιτούνται και για την εγγραφή των τακτικών μελών.

6). Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες που τους παρέχει η Ένωση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη και τα στερούντα Ελληνικής Ιθαγένειας αντεπιστέλλοντα μέλη, καθώς και όσα καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού δεν μπορούν να έχουν καμία παροχή από αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες της Ενώσεως για κύρια ή επικουρική ασφάλιση του ειδικού ταμείου Συντάξεως των μελών της Ένωσης εκεί όπου ασφαλίζονται όλοι οι δημοσιογράφοι.

7). Οι εγγραφές νέων δοκίμων και τακτικών μελών γίνονται κάθε μήνα και καθ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, αρκεί το υποψήφιο μέλος μαζί με την αίτηση του να υποβάλλει 3 φωτογραφίες και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού. Θα πρέπει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να υποβάλλουν επίσης και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου για να εξακριβωθεί υπάρχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

8). Το Δ.Σ. βοηθούμενο από το μικτό συμβούλιο ερευνά τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, εξετάζοντας το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία. Το Δ.Σ. αφού ενημερώσει σχετικά το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει τελικά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έως 2 μηνών το αργότερο με απόλυτη πλειοψηφία την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου, αφού παράλληλα εγγυηθούν ενυπογράφως 2 τακτικά μέλη για το ήθος του, την ποιότητα του χαρακτήρος του και την τήρηση της δεοντολογίας του επαγγέλματος.

9). Η απόφαση του Δ.Σ. για τις εγγραφές των νέων μελών ανακοινώνεται και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ενώσεως για να πληροφορηθούν τα τακτικά μέλη και να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε διάστημα (15) ημερών από την ανακοίνωση και την ανάρτηση της αποφάσεως του Δ.Σ. για την εγγραφή του νέου τακτικού μέλους που αναφέρεται στον αναρτημένο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης αυτής, ώστε στο ανωτέρω διάστημα να υποβληθούν ενστάσεις αν προκύψουν για την εγγραφή του νέου τακτικού μέλους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ενώσεως και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο που πρέπει να συνέλθει μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο για να τις εξετάσει.

Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

10). Αν το διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση . Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

11). Όταν η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου είναι θετική για την εγγραφή ταυτόχρονα γίνεται και τελεσίδικη. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει υποχρεωτικά το μέλος στο μητρώο των τακτικών μελών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ -6-

1). Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο και τακτικό μέλος της Ενώσεως πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α). Να είναι Έλληνας πολίτης και Έλληνας κατά το γένος τουλάχιστον από έναν εκ των δύο (2) δύο γονέων του και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για χρήση ναρκωτικών, ή λόγω ψυχικής διαστροφής ή επικίνδυνης ψυχασθένειας με τάσεις αυτοκτονίας.

Β). Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή ηθών. Τα παραπάνω αδικήματα για να ληφθούν ως υπαρκτά θα πρέπει να έχουν τελεσιδικίσει σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος. Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει μαζί με όλα τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Για τα μέλη που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για προαναφερόμενα αδικήματα ενώ είναι εγγεγραμμένα ως τακτικά μέλη αυτής Ενώσεως, οφείλει το καταδικασθέν μέλος να καταθέσει την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση στη Γενική Γραμματεία αυτής Ενώσεως και εν συνεχεία να αποφασίσει το Δ.Σ. ή το Μ.Σ. ή το Γ.Σ. ως αυτής την διαγραφή του ή μη.

Γ). Να έχει συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας του και χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία, εφόσον το μέλος νιώθει ικανό στην τέλεση καθηκόντων του ως προς το δημοσιογραφικό λειτούργημα έστω και αν είναι συνταξιούχος. Σε περίπτωση που κάποια μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως διαπιστώσει κάποια ανικανότητα μερική ή ολική σε κάποιο μόνιμο μέλος της Ενώσεως με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τελέσει τα επαγγελματικά του δημοσιογραφικά καθήκοντα, τότε υποχρεωτικά το Δ.Σ. παραπέμπει το μέλος σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις με δαπάνες του μέλους και η νοσοκομειακή ιατρική γνωμάτευση θα αποφανθεί για την ικανότητα ή ανικανότητα του μέλους. Εάν μεν το τακτικό μέλος κριθεί ανίκανο ως προς την εργασία, τότε παραδίδει τη δημοσιογραφική του ταυτότητα και με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από την ενεργό δύναμη των τακτικών μελών της Ενώσεως και εγγράφεται ως επίτιμο μέλος ευδοκίμως τερματίσαν τα επαγγελματικά του καθήκοντα και τιμάται με τιμητική πλακέτα σε κάποια εκδήλωση ή γενική συνέλευση των μελών της ενώσεως.

   Δ). Να έχει απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον.

Ε). Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος, να έχει υπηρεσία ενός (1) έτους χωρίς διακοπή, εκτός αν στρατεύθηκε, όπως περαιτέρω ορίζεται στο άρθρο -5- παράγραφος 2 του παρόντος. Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, να έχει υπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών, από τα οποία τα (2) δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται. Πρέπει το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό μέλος να εξακολουθούν να εργάζονται κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του από το Δ.Σ. .

Αν το διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να μετατάξει ένα δόκιμο μέλος, που έχει συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις, σε τακτικό, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο, ύστερα από δύο (2) μήνες από την παράλειψη.

   ΣΤ). Να αμείβεται κατά το χρόνο, που εξετάζεται η αίτηση του με αμοιβές, που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι Συλλογικές συμβάσεις ή Αποφάσεις Διαιτησίας του κλάδου από την εργασία του σε εφημερίδα ή περιοδικό ή γραφεία δημοσίων σχέσεων αυτών ως και παντός ηλεκτρονικού μέσου δημοσιογραφίας.

2). Το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση του άρθρου 6 του καταστατικού και τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α’ μέχρι στ’ της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλλει:

   1). Υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του Ν. 1599/86 αυτής δημοσιογραφικής εργοδοσίας που εργάζεται για το ύψος αποδοχών του, το είδος αυτής εργασίας του και την χρονική περίοδο αυτής.