ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «Ενώσεως Συντακτών Εφημερίδων, Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Μέσων Βορείου Ελλάδος»

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 19 – Τ.Κ. 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 271452 – Fax: 2310 271457 www.esepim.gr email: enosi@esepim.gr

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα τακτικά μέλη της «Ενώσεως Συντακτών Περιοδικού Τύπου Βορείου Ελλάδος» [Ε.Σ.Π.Τ.Β.Ε] συνήλθαν σήμερον 29/01/2006 εις Γενική Συνέλευση προς ψήφιση διαφόρων θεμάτων. Μέσα στα θέματα προς ψήφιση ήταν η άμεση τροποποίηση του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της ενώσεως που τροποποιήθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία Συλλόγων – Σωματείων και Ενώσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την υπ’ αριθμόν 17982/2003 απόφαση και ημερομηνία 22-07-03. Η τροποποίηση του καταστατικού που ζητήθηκε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης αφορά την τροποποίηση της επωνυμίας της Ένωσης καθώς και την τροποποίηση και προσθαφαίρεση Άρθρων, παραγραφών και λέξεων από το παλαιό προαναφερόμενο καταστατικό.

Έτσι από τώρα και στο εξής η επωνυμία αλλάζει και από ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ γίνεται ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αρχικά γράμματα Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε.

( Η Γενική Συνέλευση βάση του άρθρου 32 του καταστατικού είχε απαρτία και ψήφισαν , όλα τα παρευρισκόμενα, τακτικά μέλη ομοφώνως παρουσία της δικαστικού αντιπροσώπου κας ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΤΡΑ ).

     Διευκρινίζεται ότι η Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε είναι ένωση μη ημερησίων εφημερίδων ακολουθεί όλους της κανόνες της Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και τα μέλη επαναβεβαιώνουν την πίστη της στο υψηλό λειτούργημα – επάγγελμα του δημοσιογράφου.

Η σύγχρονη ηλεκτρονική εξέλιξη του επαγγέλματος της Δημοσιογραφίας ανάγκασε την ένωση να τροποποιήσει το τελευταίο ισχύον τροποποιηθέν καταστατικό της την εναρμόνιση με τα καταστατικά άλλων ομοίων συγγενών Ενώσεων αφενός μεν και αφετέρου δε επειδή αρκετά μέλη της ενώσεως επί πολλά έτη, άλλοι είναι εκδότες μη ημερησίων εφημερίδων, άλλοι ιδιοκτήτες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλοι εργάζονται της προαναφερόμενες κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης συμπεριλαμβανόμενης και της δημοσιογραφίας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΤΙΤΛΟΣ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ -1-

Η Ένωση συνεχίζοντας απρόσκοπτα τις εργασίες της από της συστάσεώς της μέχρι σήμερα για το σκοπό, για τον οποίο έχει συστηθεί σαν Επαγγελματικό Σωματείο ( Δημοσιογραφική Οργάνωση ) ο νέος του τίτλος θα είναι:

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και το έμβλημα θα είναι τα αρχικά γράμματα του τίτλου Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε μέσα στα δύο πρώτα μεγαλύτερα αρχικά Ε και Σ. Διευκρινίζεται ότι τίτλος και επωνυμία είναι το ίδιο, ένα και το αυτό.

ΑΡΘΡΟ -2-

Ως έδρα του συνιστώμενου σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ -3

Οι σκοποί του Σωματείου που αναφέρεται ως Ένωση είναι:

Α). Η προστασία της Ελευθεροτυπίας.

Β). Η προστασία με κάθε τρόπο, προαγωγή και διασφάλιση των ηθικών οικονομικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

Γ). Ο έλεγχος των προσλήψεων, απολύσεων και γενικά η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών αποφάσεων, των ιδιωτικών Συμφωνιών και των διατάξεων των νόμων.

Δ). Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και η συνεργασία και συμπαράσταση προς τους άλλους εργαζομένους.

Ε). Η βοήθεια και η προστασία των μελών της Ενώσεως όταν διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση και την συμμετοχή στους σε απεργιακούς αγώνες έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ. και εντολή του Σωματείου.

ΣΤ). Η βοήθεια και η προστασία των μελών της ένωσης και. των οικογενειών στους σε περιπτώσεις που ήθελε κρίνει το Δ.Σ.. Με αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρινόμενες από τη Γενική Συνέλευση θα υλοποιηθεί η δημιουργία ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας.

Ζ). Η ανάπτυξη σχέσεων, η σύνδεση και η αδελφοποίηση με Διεθνείς Δημοσιογραφικές οργανώσεις άλλων κρατών, η ανταλλαγή πληροφοριών για τα επαγγελματικά ζητήματα, τις εξελίξεις της σύγχρονης ηλεκτρονικής τυπογραφίας και δημοσιογραφίας, τη νέα τεχνολογία των δορυφορικών μέσων παρουσίασης, μετάδοσης και την επίλυση των γενικών προβλημάτων του Τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η). Η φροντίδα για την διασφάλιση της κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, καθώς και της οικογενειακής επαγγελματικής στέγασης με πλήρη μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Θ). Η ίδρυση και λειτουργία σύγχρονης δημοσιογραφικής σχολής έντυπου, ηλεκτρονικών μέσων, εκφωνητών και τηλεπαρουσιαστών.

Ι). Η δημιουργία φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η συμμετοχή της Ένωσης ως μέτοχος σε διάφορες εταιρίες δια την ενίσχυση του ταμείου και την ανεύρεση οικονομικών πόρων με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών και την αύξηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης ακόμη και σε διεθνή επίπεδα.

ΙΑ). Η δημιουργία επί αγορά ή την κατασκευή σύγχρονου δημοσιογραφικού μεγάρου δια τη δημιουργία και εγκατάσταση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και της σχολής δημοσιογραφίας δια την φοίτηση και εκπαίδευση των μαθητών ιδιοτελώς και ανιδιοτελώς στους αριστούχους φοιτητές, υπό την αίρεση οι μετεκπαιδευθέντες θα τελούν πάντοτε υπό την έγκριση και απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ -4-

Τα μέσα με τα οποία η Ένωση πετυχαίνει τους σκοπούς της είναι:

Α). Η κοινή προσπάθεια με όλες τις νόμιμες μορφές της συνδικαλιστικής πάλης από την πιο απλή έως την απεργία διαρκείας.

Β). Η ίδρυση με απόφαση του Δ.Σ., η λειτουργία και ενίσχυση εντευκτηρίων, λέσχης, βιβλιοθήκης μετά συγγραμμάτων και ηλεκτρονικών μέσων, η δημιουργία μουσείου περιοδικών, έντυπων και εφημερίδων και άλλων αντικειμένων μεγάλης ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής αξίας, τα οποία θα μπορούν να επεξεργάζονται διάφοροι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ιστορικοί και ερευνητές προκειμένου να φέρουν στο φως στοιχεία, που θα εμπλουτίσουν και θα επιβεβαιώσουν την ιστορία του Ελληνικού Έθνους.

Γ). Η ίδρυση ειδικού οργάνου ( επιτροπής ) για την έκδοση εντύπων για την επιμόρφωση των μελών της και την προαγωγή του Τύπου και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Δ). Η οργάνωση Σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων εν ήδη συνεδρίων, εφημερίδων με προβολές ταινιών, για τα προβλήματα του Τύπου, της Δημοσιογραφίας, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών και παρεμβάσεων των μελών της Ενώσεως σε συνεργασία με την πολιτεία, την αστυνομία και με τις εν γένει αρμόδιες αρχές και τα Πανεπιστήμια.

Ε). Η συνεργασία της Ενώσεως με ευρύτατες συγγενικές, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλκανίων καθώς και από άλλων χωρών της αλλοδαπής των πέντε Ηπείρων καθώς και των Ελλήνων ομογενών.

ΣΤ). Η διάδοση και προώθηση με κάθε μέσο της Ελληνικής ιστορίας, του Ελληνικού πνεύματος και της ορθοδοξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ -5-

1). Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα.

2). Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι συντάκτες συμπλήρωσαν (1) ένα έτος σε μη ημερήσιες εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα ή τουλάχιστον στους νομούς της Β. Ελλάδος και που η συχνότητα εκδόσεως τους είναι τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή επτά (7) τεύχη το χρόνο.

Επίσης δόκιμα μέλη εγγράφονται όσοι εργάστηκαν στη σύνταξη ειδήσεων, ή σε θέματα οικονομικά, εθνικά, θρησκευτικά ή και άλλα προγράμματα τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σταθμών και ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω ιστοσελίδας ΙΝΤΕΡΝΕΤ για λογαριασμό της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας.

Η ανωτέρω κατηγορία ανήκει και αυτή στην κατηγορία δημοσιογραφίας δια ηλεκτρονικών μέσων.

Ως δόκιμα μέλη επίσης μπορούν να εγγραφούν άτομα που εργάσθηκαν ως σύμβουλοι σύνταξης σε μη ημερήσιες εφημερίδες, καθώς και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς σαν σύμβουλοι σύνταξης, εκπομπών και ειδήσεων στα ευγενή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε. ) για χρονική διάρκεια σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών τουλάχιστον για ένα έτος διαπιστωμένο ύστερα από ενδελεχή εξέταση των δεδομένων κάθε υποψηφίου μέλους από το Δ.Σ. το καθ’ ην και αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο που συνέρχεται οποιαδήποτε ημέρα του έτους για αυτό το σκοπό λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα.

Την εγγραφή επικυρώνει η συνέλευση του Δ.Σ. της Ένωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όχι μόνο για αυτό το θέμα ή και για άλλα θέματα.

3). Ως τακτικά μέλη εγγράφονται επίσης και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται και ως δημοσιογράφοι αλλά διατηρούν και άλλη δική τους εργασία ή δύνανται να εργάζονται και σε άλλη εργασία ανεξάρτητη με το δημοσιογραφικό επάγγελμα αλλά νόμιμο επάγγελμα και όχι παρεμφερές με το δημοσιογραφικό επάγγελμα που ανήκει σε άλλο δημοσιογραφικό σύλλογο ή δημοσιογραφική Ένωση της Ελληνικής Επικράτειας.

Για την εγγραφή όλων των παραπάνω ( δοκίμων και τακτικών ) μελών πρέπει να συντρέχουν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα και παραγράφους του παρόντος καταστατικού.

Γίνονται επίσης δεκτοί ως δόκιμα μέλη και τακτικά μέλη άτομα που συγκεντρώνουν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, άτομα από αλλά επαγγέλματα όπως γιατροί οικονομολόγοι, δικηγόροι, επιχειρηματίες, έμποροι, βιοτέχνες, ζωοτέχνες, επιχειρηματίες φυτικής επιστημονικής καλλιέργειας, απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί όλων των όπλων και σωμάτων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι καθηγητές, δημοδιδάσκαλοι καθώς και ευγενή άτομα απ όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις που έχουν σχέση με τη δημοσιογραφία και πάντοτε κατόπιν ελέγχου και αποφάσεως του Δ.Σ. .

Για τα άτομα που διαθέτουν απολυτήριο μέσης σχολής δημοσιογραφίας απαιτείται προϋπηρεσία ως δόκιμο μέλος 1 έτους, το ίδιο ισχύει και για τα άτομα που διαθέτουν δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. .

Δόκιμα και τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφουν άτομα που ήλθαν από το εξωτερικό ( αλλοδαποί ), έχουν ήδη αποκτήσει την άδεια μονίμου παραμονής στην Ελλάδα, διαθέτουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και προϋποθέσεις όπως όλοι οι προαναφερόμενοι που διέπονται από τα άρθρα ‘5 και ‘6 του παρόντος καταστατικού.

4). Επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές Υπηρεσίες στο χώρο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας, καθώς και στην Ένωση και εφόσον δεν είναι τακτικά μέλη άλλης δημοσιογραφικής συγγενικής οργάνωσης που έρχεται σε αντίθεση με τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της ένωσης.

5). Αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται οι μόνιμοι ανταποκριτές των περιοδικών μη ημερησίων εφημερίδων και ηλεκτρονικών μέσων όπως επεξήγεται παραπάνω, δραστηριοποιήθηκαν στο εξωτερικό με τη βασική προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώνουν και τα υπόλοιπα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των τακτικών μελών. Τα ίδια ισχύουν και για τους συντάκτες που ανήκουν σαν μέλη σε δημοσιογραφικές οργανώσεις ή Συλλόγους του εξωτερικού. Τα Ελληνικής ιθαγένειας Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να καταταχθούν στην τάξη των τακτικών μελών της Ένωσης, εφόσον εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα και ανέλαβαν εργασία που προσφέρουν τα τακτικά μέλη . Για τη μετάταξη αυτή, πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις όπως απαιτούνται και για την εγγραφή των τακτικών μελών.

6). Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν ειδικές ταυτότητες που τους παρέχει η Ένωση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα επίτιμα μέλη και τα στερούντα Ελληνικής Ιθαγένειας αντεπιστέλλοντα μέλη, καθώς και όσα καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού δεν μπορούν να έχουν καμία παροχή από αλληλοβοηθητικούς οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες της Ενώσεως για κύρια ή επικουρική ασφάλιση του ειδικού ταμείου Συντάξεως των μελών της Ένωσης εκεί όπου ασφαλίζονται όλοι οι δημοσιογράφοι.

7). Οι εγγραφές νέων δοκίμων και τακτικών μελών γίνονται κάθε μήνα και καθ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, αρκεί το υποψήφιο μέλος μαζί με την αίτηση του να υποβάλλει 3 φωτογραφίες και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 του καταστατικού. Θα πρέπει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να υποβάλλουν επίσης και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου για να εξακριβωθεί υπάρχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

8). Το Δ.Σ. βοηθούμενο από το μικτό συμβούλιο ερευνά τόσο τα τυπικά, όσο και τα ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, εξετάζοντας το επαγγελματικό του ήθος σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μελών που καθορίζονται στο άρθρο 7, καθώς και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία. Το Δ.Σ. αφού ενημερώσει σχετικά το Μικτό Συμβούλιο αποφασίζει τελικά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έως 2 μηνών το αργότερο με απόλυτη πλειοψηφία την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου, αφού παράλληλα εγγυηθούν ενυπογράφως 2 τακτικά μέλη για το ήθος του, την ποιότητα του χαρακτήρος του και την τήρηση της δεοντολογίας του επαγγέλματος.

9). Η απόφαση του Δ.Σ. για τις εγγραφές των νέων μελών ανακοινώνεται και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ενώσεως για να πληροφορηθούν τα τακτικά μέλη και να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε διάστημα (15) ημερών από την ανακοίνωση και την ανάρτηση της αποφάσεως του Δ.Σ. για την εγγραφή του νέου τακτικού μέλους που αναφέρεται στον αναρτημένο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης αυτής, ώστε στο ανωτέρω διάστημα να υποβληθούν ενστάσεις αν προκύψουν για την εγγραφή του νέου τακτικού μέλους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ενώσεως και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο που πρέπει να συνέλθει μέσα σε ένα (1) μήνα το αργότερο για να τις εξετάσει.

Οι αποφάσεις του Μικτού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

10). Αν το διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απορριπτική απόφαση . Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου και εξετάζει την προσφυγή. Η απόφασή του είναι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

11). Όταν η απόφαση του Μικτού Συμβουλίου είναι θετική για την εγγραφή ταυτόχρονα γίνεται και τελεσίδικη. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας εγγράφει υποχρεωτικά το μέλος στο μητρώο των τακτικών μελών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ -6-

1). Για να εγγραφεί κανείς ως δόκιμο και τακτικό μέλος της Ενώσεως πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α). Να είναι Έλληνας πολίτης και Έλληνας κατά το γένος τουλάχιστον από έναν εκ των δύο (2) δύο γονέων του και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για χρήση ναρκωτικών, ή λόγω ψυχικής διαστροφής ή επικίνδυνης ψυχασθένειας με τάσεις αυτοκτονίας.

Β). Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή ηθών. Τα παραπάνω αδικήματα για να ληφθούν ως υπαρκτά θα πρέπει να έχουν τελεσιδικίσει σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος. Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει μαζί με όλα τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Για τα μέλη που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για προαναφερόμενα αδικήματα ενώ είναι εγγεγραμμένα ως τακτικά μέλη αυτής Ενώσεως, οφείλει το καταδικασθέν μέλος να καταθέσει την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση στη Γενική Γραμματεία αυτής Ενώσεως και εν συνεχεία να αποφασίσει το Δ.Σ. ή το Μ.Σ. ή το Γ.Σ. ως αυτής την διαγραφή του ή μη.

Γ). Να έχει συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας του και χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία, εφόσον το μέλος νιώθει ικανό στην τέλεση καθηκόντων του ως προς το δημοσιογραφικό λειτούργημα έστω και αν είναι συνταξιούχος. Σε περίπτωση που κάποια μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως διαπιστώσει κάποια ανικανότητα μερική ή ολική σε κάποιο μόνιμο μέλος της Ενώσεως με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τελέσει τα επαγγελματικά του δημοσιογραφικά καθήκοντα, τότε υποχρεωτικά το Δ.Σ. παραπέμπει το μέλος σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις με δαπάνες του μέλους και η νοσοκομειακή ιατρική γνωμάτευση θα αποφανθεί για την ικανότητα ή ανικανότητα του μέλους. Εάν μεν το τακτικό μέλος κριθεί ανίκανο ως προς την εργασία, τότε παραδίδει τη δημοσιογραφική του ταυτότητα και με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από την ενεργό δύναμη των τακτικών μελών της Ενώσεως και εγγράφεται ως επίτιμο μέλος ευδοκίμως τερματίσαν τα επαγγελματικά του καθήκοντα και τιμάται με τιμητική πλακέτα σε κάποια εκδήλωση ή γενική συνέλευση των μελών της ενώσεως.

   Δ). Να έχει απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης τουλάχιστον.

Ε). Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως δόκιμο μέλος, να έχει υπηρεσία ενός (1) έτους χωρίς διακοπή, εκτός αν στρατεύθηκε, όπως περαιτέρω ορίζεται στο άρθρο -5- παράγραφος 2 του παρόντος. Εφόσον ζητάει να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, να έχει υπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών, από τα οποία τα (2) δύο χωρίς διακοπή, εκτός κι αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται. Πρέπει το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό μέλος να εξακολουθούν να εργάζονται κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του από το Δ.Σ. .

Αν το διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να μετατάξει ένα δόκιμο μέλος, που έχει συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις, σε τακτικό, τότε αυτό μπορεί να προσφύγει στο Μικτό Συμβούλιο, ύστερα από δύο (2) μήνες από την παράλειψη.

   ΣΤ). Να αμείβεται κατά το χρόνο, που εξετάζεται η αίτηση του με αμοιβές, που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι Συλλογικές συμβάσεις ή Αποφάσεις Διαιτησίας του κλάδου από την εργασία του σε εφημερίδα ή περιοδικό ή γραφεία δημοσίων σχέσεων αυτών ως και παντός ηλεκτρονικού μέσου δημοσιογραφίας.

2). Το υποψήφιο μέλος, εκτός από την αίτηση του άρθρου 6 του καταστατικού και τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου α’ μέχρι στ” της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει ακόμη να υποβάλλει:

   1). Υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση του Ν. 1599/86 αυτής δημοσιογραφικής εργοδοσίας που εργάζεται για το ύψος αποδοχών του, το είδος αυτής εργασίας του και την χρονική περίοδο αυτής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ -7-

1). Τα δόκιμα μέλη, τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα Ελληνικής Ιθαγένειας μέλη έχουν και την υποχρέωση:

   Α). Να ασκούν την δημοσιογραφία με αίσθημα ευθύνης, με καλή πίστη να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογα με το λειτούργημα που ασκούν.

   Β). Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μην συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία του Τύπου.

Γ). Άπαντα τα μέλη απαραιτήτως μια φορά το χρόνο θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ( εφημερίδας, περιοδικού τηλεόρασης, ραδιοφώνου και ηλεκτρονικών μέσων ), όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα της δωδεκαμήνου εργασίας. Εφόσον όμως η εργασία του μέλους δεν ήταν δωδεκάμηνη, τότε θα πρέπει να αποδειχτεί με έγγραφα η αιτία για την οποία δεν εργάστηκε όλο το διάστημα εκείνου του έτους. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να κρίνει τη σοβαρότητα της αιτίας. Εάν, όμως, το μέλος δεν προσκομίσει την απαιτούμενη βεβαίωση του εργοδότη του ότι εργάστηκε σαν δημοσιογράφος, τότε το Δ.Σ. δύναται να το διαγράψει οριστικά από την Ένωση. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται δια δικαστικού επιμελητού ή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής στο μέλος που διαγράφεται και ταυτόχρονα ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσης. Από την στιγμή, που γνωστοποιείται η διαγραφή, το μέλος έχει το δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός μηνός να καταφύγει στο μικτό συμβούλιο το οποίο συνέρχεται σε διάστημα 2 μηνών το αργότερο για να αποφασίσει την αναστολή της αποφάσεως ή την οριστική του διαγραφή.

   Δ). Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.

   Ε). Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους, που συκοφαντούνται από τρίτους και να εναντιώνονται σε κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.

   ΣΤ). Να μην επιδιώκουν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα οφέλη.

   Ζ). Να μη δέχονται δώρα αναφορικά με την δημοσιογραφική τους εργασία.

   Η). Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.

   Θ). Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας.

   Ι). Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και να πειθαρχούν στις αποφάσεις τους, καθώς και στις αποφάσεις του Δ.Σ. . Τα τακτικά μέλη πρέπει επιπλέον να παίρνουν μέρος στις ψηφοφορίες.

   ΙΑ). Να κάνουν γνωστή στη Γραμματεία της Ενώσεως της διεύθυνση της κατοικίας τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, ως και την εκάστοτε μεταβολή αυτών.

   IB). Να μην παίρνουν μέρος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ενώσεως.

   ΙΓ). Να μην προσφέρουν εργασία με μικρότερες αμοιβές απ’ ό,τι το νόμιμο, δια Συλλογικών Συμβάσεων ή Αποφάσεων Διαιτησίας ή δια ιδιωτικής συμφωνίας, οριζόμενο εκάστοτε κατώτατο όριο.

   ΙΔ). Στην αρχή κάθε χρόνου, πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία της Ενώσεως υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την επαγγελματικά κατάστασή τους, για την ενημέρωση του μητρώου και για να μπορεί το Δ.Σ. να ασκεί τον έλεγχο, που προβλέπει το Καταστατικό.

   ΙΕ). Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης για απεργία.

   ΙΣΤ). Να τηρούν παράλληλα προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις διατάξεις της Νομοθεσίας, που ισχύουν στα σωματεία.

   ΙΖ). Οι διευθυντές συντάξεων των περί ων το Καταστατικό εντύπων, μέλη της Ενώσεως, καθώς και οι αντιπρόσωποι των εργαζομένων στο Μικτό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αμέσως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας, που καλύπτουν και που αφορά ειδικότερα προσλήψεις και απολύσεις συντακτών, μεταβολές στους όρους εργασίας τους κλπ.

2). Τα μέλη της Ενώσεως έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εντύπων που εργάζονται και να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παράβαση ειδικά των συστάσεων αυτών θεωρείται σαν ιδιαίτερα επιβαρυντικό πειθαρχικό παράπτωμα.

3). Κάθε μέλος της Ένωσης που έχει απαίτηση από τον εργοδότη του, είναι υποχρεωμένο, αν το καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία, και να αναθέσει στην Ένωση, σαν εκπρόσωπό του, να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση και ικανοποίηση της απαιτήσεώς του. Το μέλος δεν μπορεί πια να παραιτηθεί από την απαίτησή του ή να δεχθεί την μερική ή την ολική της εξόφληση, παρά μόνο μέσω του Ταμία της Ενώσεως, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του επιτρέψει να επιδιώξει με δικά του μέσα την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του.

4). Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ -8-

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ -9-

1). Διαγράφεται από την Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μόνιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος:

α). Αν έπαψε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 για την εγγραφή νέων μελών.

β). Αν καταδικασθεί τελεσίδικα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, προσβολή των ηθών σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

γ). Αν αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Δημόσια Επιχείρηση ή Κοινής Ωφέλειας. Εξαιρούνται εκείνοι που εργάζονται ως συντάκτες σε Γραφεία Τύπου των οργανισμών αυτών.

δ). Αν εργαζόμενο μέλος ασκήσει αύριο επάγγελμα, που είναι διάφορο από το επάγγελμα του δημοσιογράφου και απάδει το λειτούργημα του δημοσιογράφου.

ε). Αν παράλληλα με την συντακτική του εργασία σε μη ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό ασκεί και άλλη εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφικό. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα του καθηγητή σχολής, που δεν ασκεί άλλο επάγγελμα εκτός του καθηγητή-συγγραφέα, δικηγόρου ή εκείνου που εργάζεται σε Γραφεία Τύπου ή δημοσίων σχέσεων και που προσφέρει καθαρά δημιουργική εργασία, εφόσον δεν αποζεί κυρίως από τις εργασίες από τα επαγγέλματα αυτά.

στ). Αν απουσίαζε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές γενικές συνελεύσεις ( τακτικές ή έκτακτες ) των τακτικών μελών της Ενώσεως.

2). Διαγράφεται από την ένωση κάθε μέλος ύστερα από τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως ορίζεται στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

3). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει ένα μέλος που τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο τρεις φορές μέσα στον ίδιο χρόνο ακόμα και επίπληξη.

4). Διαγράφεται από την Ένωση κάθε μέλος, που καθυστερεί μία ( 1 ) ετήσια συνδρομή, εφόσον δεν την καταβάλει σε ένα μήνα από τότε, που ειδοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5). Διαγράφεται, επίσης, από την Ένωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος δόκιμο, τακτικό ή αντεπιστέλλον, που σταμάτησε τρία χρόνια να εργάζεται σαν συντάκτης, εκτός αν η διακοπή της εργασίας του οφείλεται σε ανώτερη βία. Στην τριετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής από την εργασία για τους εξής λόγους: α). αρρώστια ή στράτευση, β). απεργία ή ανταπεργία, γ). υπερημερία του εργοδότη, δ). άδεια με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα χρόνο, ε). σπουδές ή μετεκπαίδευση και στ). πρόσκαιρη απασχόληση σε άλλες εργασίες μέχρι τρεις μήνες. Η τριετία αυξάνεται για το τακτικό μέλος σε τέσσερα χρόνια, αν διετέλεσε πριν από τη διακοπή συντάκτης, έχει δηλαδή Ταμείο ΤΑΙΣΥΤ ή ΤΣΠΕΑΘ, τουλάχιστον 10 χρόνια.

6). Συντάκτης, που είναι τακτικό μέλος της Ενώσεως με 10 χρόνια κρατήσεις στο ΤΑΙΣΥΤ ή το ΤΣΠΕΑΘ δεν διαγράφεται όσο καιρό και αν σταμάτησε να εργάζεται από 5 χρόνια.

7). Δεν διαγράφεται, επίσης, το τακτικό μέλος της Ενώσεως, εφόσον μετατάχθηκε στην κατηγορία των συνταξιούχων συντακτών. Οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να είναι τακτικά μέλη της Ενώσεως μετά την συνταξιοδότησή τους.

8). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μετατάξει στα επίτιμα μέλη της Ενώσεως τακτικά μέλη της, που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις διαγραφής των εδαφίων γ”, δ” και ε” της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου και μόνο εάν ήσαν 15 χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως, δεν τιμωρήθηκαν για αντιεπαγγελματική στάση και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στη δημοσιογραφία και την Ένωση .

9). Κάθε μέλος της Ενώσεως που αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα ή εκλέγεται βουλευτής, δήμαρχος ή κοινοτάρχης ή διορίζεται σε μετακλητή θέση, δεν μπορεί να ασκήσει το δημοσιογραφικό επάγγελμα και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγεται σε όργανα της Ενώσεως. Ο χρόνος πάντως αυτός θεωρείται σαν χρόνος δημοσιογραφικός υπηρεσίας και υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση.

10). Όταν ένα τακτικό μέλος της Ενώσεως διαγραφεί για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, οφείλει να επιστρέψει τη νόμιμη δημοσιογραφική ταυτότητα της Ενώσεως και να καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές του στην Ένωση μέχρι το έτος διαγραφής τους, άλλως νομιμοποιείται η Ε.Σ.Ε.Π.Η.Τ.Β.Ε. να το απαιτήσει δικαστικώς.

ΑΡΘΡΟ-10-

1). Για να μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει κάθε χρόνο το μητρώο των μελών .

2). Τις αποφάσεις για διαγραφή τις κοινοποιεί δια δικαστικού επιμελητού ή με συστημένη επιστολή ο Γενικός Γραμματέας σε αυτούς, που διαγράφηκαν και διαγράφει από το Μητρώο της Ενώσεως τους συντάκτες, που έπαψαν να είναι μέλη της Ενώσεως, ειδοποιεί δε για τις διαγραφές το Ασφαλιστικό Ταμείο, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και κάθε άλλη δημόσια αρχή και υπηρεσία, που έχουν θεωρήσει ή χορηγήσει δελτία ή ταυτότητες των προνομίων που παρέχει η Πολιτεία στους δημοσιογράφους.

ΑΡΘΡΟ -11-

Μπορούν να επανεγγραφούν δόκιμα ή τακτικά μέλη της Ενώσεως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που διαγράφηκαν με βάση τις διατάξεις των εδαφίων γ, δ, ε της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού, αφού δεν υπάρχουν πια αποδεδειγμένα οι λόγοι για τους οποίους διαγράφηκαν και εφόσον κατά το διάστημα της διαγραφής τους η συμπεριφορά τους και τα έργα τους ήταν σύμφωνα με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του επαγγέλματος του συντάκτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ -12

Οι πόροι της Ενώσεως είναι:

Α). Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή των μελών, που μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β). Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς την Ένωση. Για να γίνει αποδεκτή δωρεά ή κληρονομιά ή κληροδοσία, που δεν προέρχεται από μέλος της Ενώσεως πρέπει να το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η δωρεά, η κληρονομιά ή η κληροδοσία εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ενώσεως.

Γ). Τα έσοδα, που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ενώσεως.

Δ). Κάθε άλλο έσοδο, που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς, της Ενώσεως, που προβλέπεται από το Καταστατικό.

Ε). Οι έκτακτες εισφορές των μελών που κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., επιβάλλονται για την κάλυψη αναγκών εκτάκτων, που δεν μπορεί υπερβαίνουν τη συνδρομή ενός έτους κάθε μέλους ( δοκίμου ή τακτικού ) για κάθε περίπτωση.

ΣΤ). Επιχορηγήσεις, οικονομικές, ενισχύσεις, βοηθήματα, προερχόμενα από οποιουσδήποτε τρίτους, χορηγίες από υπουργεία, δημόσιους φορείς ή οργανισμούς από τοπικές αυτοδιοικήσεις Α” και Β” βαθμού, συνέδρια, διάφορες εκδηλώσεις, έκτακτες ετήσιες εισφορές των μελών, από την ομοσπονδία ή συνομοσπονδία συντακτών της ημεδαπής, όπου θα είναι μέλος και η Ένωση Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε., καθώς και την επιδότηση ή επιχορήγηση του αγγελιοσήμου, το οποίο νομίμως, δικαιωματικά και απρόσκοπτα πρέπει να εισπράττει η Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε., η οποία είναι Ένωση που λειτουργεί ισότιμα, απρόσκοπτα και νομίμως καθ’ όλα από το έτος 1980.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ -13-

1). Την Ένωση διοικεί το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής ( 3 χρόνια ). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με τα επίσημα ψηφοδέλτια τα οποία τυπώνει η Ένωση. Τα εκλεγόμενα τακτικά μέλη, τα οποία εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα της εκλογής των υποχρεούνται να εκλέξουν μεταξύ τους, τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον Α” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον Β” ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΕΙΑ, τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και το ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ, το οποίο θα καλύπτει όλες τις έκτακτες ανάγκες του Δ.Σ., το οποίο ( Δ.Σ.) μπορεί να μεταβληθεί κατά τα ανωτέρω αξιώματα των μελών του οποτεδήποτε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ένα σύμβουλο, για ειδικό γραμματέα, τηρεί δε λεπτομερή πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη του.

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν τρία ( 3 ) τουλάχιστον από τα μέλη του και έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία ( 3 ) μέλη του. Τις αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο τις παίρνει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται σε άλλα άρθρα. Σε περίπτωση, που υπάρχει ισοψηφία κρίνει η ψήφος του Προέδρου.

3). Όποιο μέλος του Δ.Σ. απέχει σε τρεις (3) κατά σειρά συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., θα διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως από μέλος τούτου, αλλά θα παραμείνει ως μέλος της Ενώσεως. Την θέση του θα καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος για το Δ.Σ. με την σειρά επιτυχίας του.

4). Σε περίπτωση, που ένα μέλος του Προεδρείου παραιτηθεί ή πεθάνει ή εκπέσει για οποιονδήποτε λόγο από το αξίωμά του, οι εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζονται κανονικά και τις κενές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι νόμιμοι αναπληρωματικοί, ανεξάρτητα από τον χρόνο, που μένει μέχρι να λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων, τότε γίνεται νέα εκλογή προς συμπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. .

5). Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο προτού λήξει η θητεία του, τότε είναι υποχρεωμένο να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία θα υποβάλλει την παραίτησή του και θα εξηγήσει τους λόγους, που παραιτήθηκε. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με μυστική ψηφοφορία να δεχθεί την παραίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνονται αρχαιρεσίες και μέχρι που να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλιό ασκεί τα καθήκοντά του.

6). Ανασχηματισμός του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ενώσεως μπορεί να γίνει με αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. ή δύο ( 2 ) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. και συντελείται με την απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. . Μπορεί, επίσης, με τους ίδιους όρους της αυτής παραγράφου το Δ.Σ. να καλέσει ένα εξωτερικό Σύμβουλο με ειδικές και γενικές γνώσεις, άμισθο, ο οποίος θα προσφέρει ειδικές υπηρεσίες χρήσιμες στην Ένωση για την εύρυθμο λειτουργία της.

7). Σε καμία περίπτωση όταν λήξει η θητεία του Δ.Σ. μπορεί η διατήρηση τούτου να υπερβεί τους τρεις ( 3 ) μήνες πέραν του χρόνου λήξεως της θητείας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΥΤΗΣ.

ΑΡΘΡΟ -14-

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

1). Προωθεί νομίμως τους σκοπούς της Ενώσεως, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Καταστατικού.

2). Διαπραγματεύεται, υπογράφει, παρακολουθεί και ελέγχει την πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, των αποφάσεων Διαιτησίας και των ιδιωτικών συμφωνιών, καθώς και των νόμων, που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, τις άδειες, την σύνθεση του συντακτικού προσωπικού κλπ.

3). Έπειτα, από την γνώμη της μόνιμης απεργιακής επιτροπής, αποφασίζει και εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την κήρυξη απεργίας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών, την περιφρούρηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και τη διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Η απεργία μπορεί να κηρυχθεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή υπηρεσία, όπου εργάζονται μέλη της ενώσεως ή να κηρυχθεί γενική απεργία αν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι.

4). Οργανώνει τις υπηρεσίες της Ενώσεως, ιδρύει νέες, αν χρειαστεί, και επικουρείται από δημιουργούμενες επιμέρους Επιτροπές με συμμετοχή όλων.

5). Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.

6). Ο Γενικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που διαβάζονται και εγκρίνονται στην επόμενη συνεδρίαση.

7). Τα μέλη του Δ.Σ. της Εφορευτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων παίρνουν αποζημίωση ή ημεραργίες, που καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. όταν συζητείται ο προϋπολογισμός της Ενώσεως.

ΑΡΘΡΟ -15-

1). Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

   α). Εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια γενικά, στις διοικητικές και άλλες αρχές, καθώς και σε κάθε τρίτο.

β). Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μικτό Συμβούλιο και την Απεργιακή Επιτροπή.

   γ). Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Ενώσεως και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως.

2). Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει τον αναπληρώνει ο Α” Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας του Α” Αντιπροέδρου αναπληρώνεται από τον Β” Αντιπρόεδρο. Την απουσία δε αυτού αναπληρώνει το απλό μέλος.

Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού γραμματέα, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής αυτού.

ΑΡΘΡΟ -16-

1). Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται της Γραμματείας της Ενώσεως, κρατάει την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα πλην των αποδείξεων και των ενταλμάτων πληρωμής και εισπράξεως, ενημερώνει το Μητρώο των μελών και φυλάει την σφραγίδα της Ενώσεως.

2). Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ -17-

1). Ο Ταμίας προΐσταται των οικονομικών υπηρεσιών της Ενώσεως, που λειτουργούν με το τραπεζικό λογιστικό σύστημα, φροντίζει να γίνονται οι εισπράξεις και πληρωμές της Ενώσεως, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους, που τον ορίζει κάθε φορά με μυστική ψηφοφορία κάθε φορά το Δ.Σ. .

2). Ο Ταμίας καταρτίζει και φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση κάθε Δεκέμβριο τον προϋπολογισμό του άλλου χρόνου, μέσα δε στο Μάρτιο φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου που, μετά την έγκρισή του, τον διαβιβάζει στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Επίσης, υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα των 3 μηνών, στο Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ενώσεως.

3). Κάθε δαπάνη χρειάζεται για να την εγκρίνει το Δ.Σ. μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ”

ΔΙΑΧΕΠΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΘΡΟ -18-

1). Ταυτόχρονα με το Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια ( κοινά με εκείνα του Δ.Σ. ) μία τριμελή εξελεγκτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της Ενώσεως.

2). Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ενώσεως, ουσιαστικά και τυπικά, τακτικά κάθε διαχειριστικό έτος και έκτακτα όταν κρίνει ότι αυτό είναι ανάγκη και συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στο Δ.Σ. . Αν υπάρχει περίπτωση ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαχειριστική ανωμαλία, τότε υποβάλλει την έκθεσή της στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

3). Η Εξελεγκτική Επιτροπή καταθέτει στη Γραμματεία τις εκθέσεις της, που μαζί με τον ισολογισμό και τον υπολογισμό κάθε χρόνου η Γραμματεία φροντίζει να στείλει στα μέλη της Ενώσεως 15 τουλάχιστον ήμερες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, που πρέπει να συνέλθει οπωσδήποτε μέσα σε τρεις μήνες από τότε, που έληξε το οικονομικό έτος.

4). Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα αναγκαία για το έργο της βιβλία, έγγραφα και όλα τα διαχειριστικά στοιχεία.

5). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία, το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα μέτρα, που χρειάζονται για να διασφαλισθούν τα συμφέροντα της Ενώσεως και να επιβληθούν οι πάσης φύσεως κυρώσεις κατά των υπευθύνων. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, αν κρίνει πως οι ενέργειες του Δ.Σ. δεν είναι αρκετές, μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. .

6). Αν κενωθεί θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς με την σειρά της επιτυχίας τους. Αν μετά την εξάντληση του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών παραιτηθούν και τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να κάνει αρχαιρεσίες για να εκλεγεί νέα Εξελεγκτική Επιτροπή.

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 ΑΡΘΡΟ -19-

1). Στην Ένωση λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.

2). Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία ( 3 ) τακτικά μέλη και ισάριθμά αναπληρωματικά. Στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες, που είναι πέντε χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.

3). Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε ( 5 ) τακτικά μέλη, που εκλέγονται με τρία αναπληρωματικά. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό. Συμβούλιο εκλέγονται συντάκτες, που είναι δέκα χρόνια τακτικά μέλη της Ενώσεως και δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα ή τιμωρηθεί με την ποινή της διαγραφής.

4). Τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της αυτής Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέγονται και τα λοιπά όργανα της Ενώσεως με μυστική ψηφοφορία και με χωριστά ψηφοδέλτια. Τις θέσεις των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που παραιτούνται τις καταλαμβάνουν τα συμπληρωματικά μέλη με την σειρά της επιτυχίας τους .

5). Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δεν μπορούν να συγκροτηθούν μόνο από αναπληρωματικά μέλη. Σε αυτή την περίπτωση γίνονται αρχαιρεσίες. Τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χάνουν το αξίωμά τους, αν απουσιάσουν από τρεις ( 3 ) συνεχείς συνεδριάσεις.

6). Για την εξαίρεση των μελών του Π.Σ. ισχύουν τα ίδια με τους δικαστές, όπως ορίζουν τα άρθρα 52 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7). Τα Πειθαρχικά Συμβούλια κρίνουν σύμφωνα με την συνείδησή τους, αφού ακούσουν αυτόν, που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν τους μάρτυρες, που προτείνουν οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια τα Π.Σ. και ερευνήσουν κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.

8). Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προτού ασκήσει οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, μπορεί να καλέσει κάθε μέλος της Ενώσεως για διευκρινίσεις και παροχή πληροφοριών.

9). Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από συνεννόηση με τα Πειθαρχικά Συμβούλια, διορίζει δύο γραμματείς ανά ένα για έκαστο Συμβούλιο, που κρατάνε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

10). Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία. Στα πρακτικά και την απόφαση μπορεί να μπει και η άποψη της μειοψηφίας, αν αυτή το ζητήσει.

11). Τα Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να βγάλουν τις αποφάσεις τους μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από τότε, που κατατέθηκε η έγκληση ή η έφεση. Για να μην διασύρεται η επαγγελματική και η ατομική υπόληψη του εγκαλουμένου, αν η απόφαση δεν εκδοθεί μέσα σε δύο ( 2 ) μήνες, όπως πιο πάνω, ο εγκαλούμενος θεωρείται ότι απαλλάχθηκε, τα μέλη δε του Πειθαρχικού Συμβουλίου χάνουν αυτοδικαίως το αξίωμά τους και δεν μπορούν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το ίδιο αξίωμα κατά την επόμενη Γενική Συνέλευση της εκλογής Πειθαρχικών Συμβουλίων. Σε ιδιαίτερα σοβαρές ή δύσκολες υποθέσεις, τα Πειθαρχικά Συμβούλια, με ομόφωνη απόφασή τους, μπορούν να παρατείνουν την παραπάνω προθεσμία για ένα ακόμη δίμηνο.

ΑΡΘΡΟ -20-

1). Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα ύστερα από καταγγελία του Δ.Σ. ή ενός μέλους ή τρίτου ή και αυτεπάγγελτα.

2). Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις του μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από την έκδοσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο. Έφεση μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε δεκαπέντε ( 15 ) ημέρες αφότου τους γνωστοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση. Με την Έφεση αναστέλλεται η εκτέλεση της αποφάσεως.

3). Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου για προσωρινή ή οριστική διαγραφή, αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα και γνωστοποιεί εγγράφως τις αποφάσεις στον εγκαλέσαντα, τον εφεσίβλητο και το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες.

4). Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο βαθμό καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα κατά το χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων τους, μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο ασκήσεως των καθηκόντων τους. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από τα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, που συνέρχονται μαζί. Από το ίδιο, επίσης, όργανο εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι κατηγορίες για πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στο ενιαίο αυτό όργανο δεν παίρνει μέρος το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που εναντίον του στρέφεται η κατηγορία.

Πρόεδρος του ενιαίου πειθαρχικού οργάνου είναι ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Την Προεδρία των δύο Συμβουλίων αναλαμβάνουν τα μέλη τους, που συγκέντρωσαν κατά τις αρχαιρεσίες τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ -21-

1). Οι ποινές, που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ανάλογα με την βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος είναι:

α). Απλή επίπληξη.

β). Επίπληξη με ανάρτηση της αποφάσεως στους χώρους εργασίας.

γ). Ανάκληση στην τάξη.

δ). Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι ( 6 ) μηνών.

ε). Προσωρινή διαγραφή έξι ( 6 ) μηνών μέχρι δύο ( 2 ) ετών και

στ). Οριστική διαγραφή.

2). Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για εκτέλεση και δημοσίευση και ο Γενικός Γραμματέας τις σημειώνει στο Μητρώο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα, που η απόφαση διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. . Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπεύθυνους.

3). Τα Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν δικαιοδοσία και στα αδόκιμα και στα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ενώσεως.

4). Σε κοινή σύσκεψη τα Πειθαρχικά Συμβούλια καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ τους, την οργάνωση και τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ -22-

1). Στην Ένωση λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο, που ανανεώνεται έπειτα από κάθε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και που το απαρτίζουν:

α). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β). Δύο αντιπρόσωποι των συνταξιούχων μελών της Ενώσεως, εφόσον υπάρχει Ένωση.

γ). Από ένας αντιπρόσωπος τακτικό μέλος της Ενώσεως για κάθε περιοδικό ή μη ημερήσια εφημερίδα ή ηλεκτρονικού τύπου ( του άρθρου 5 του παρόντος ), όπου εργάζονται περισσότερα από πέντε ( 5 ) τακτικά μέλη της Ενώσεως.

2). Οι αντιπρόσωποι του εδαφίου γ” εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τους συντάκτες της κατηγορίας τους. Εκδότες, διευθυντές, διευθυντές συντάξεως και αρχισυντάκτες δεν μπορούν να εκλέγονται αντιπρόσωποι.

3). Το έργο του Μικτού Συμβουλίου είναι:

α). Να ενημερώνεται για την πορεία των γενικών και ειδικών ζητημάτων της Ενώσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετικό ζήτημα.

β). Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γενικό ή ειδικό ζήτημα, που παρουσιάζεται στους χώρους εργασίας.

γ). Να εξετάζει και να αποφασίζει σε ενστάσεις εναντίον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή ή την μη εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ -23-

1). Στο Μικτό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως και σε περίπτωση, που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2). Το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το εξάμηνο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του Δ.Σ. και τα μισά τουλάχιστον μέλη των κατηγοριών α, β και γ του άρθρου 22 παρ. του παρόντος. Αν δεν γίνει απαρτία το Μικτό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός οκτώ ( 8 ) ημερών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη του. Το Μικτό Συμβούλιο συνεδριάζει κανονικά και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, έστω και αν δεν υπάρχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από το 1/5 της γ” κατηγορίας ( εκπρόσωπος μη ημερησίων εφημερίδων, περιοδικών και του ηλεκτρονικού τύπου ). Αν το Δ.Σ. αμελήσει να συγκαλέσει το Μικτό Συμβούλιο, το 1/3 των αντιπροσώπων μπορεί να το ζητήσει και το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να το συγκαλέσει μέσα σε επτά (7) ημέρες.

3). Οι αντιπρόσωποι των συντακτών είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή των αποφάσεων Διαιτησίας, καθώς και των ιδιωτικών συμφωνιών από μέρους του εργοδότη . Είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να αναφέρουν στο Δ.Σ. κάθε εκδήλωση αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των μελών της Ενώσεως και ιδιαίτερα εκείνων, που κατέχουν βασική θέση στην έκδοση του εντύπου.

4). Η Ένωση προστατεύει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, τα μέλη του εδαφίου γ” της παραγράφου 2 του άρθρου τούτου από τους εργοδότες, ακόμα και ένα χρόνο μετά τη λήξη της θητείας τους.

5). Περί των συνεδριάσεων του Μικτού Συμβουλίου και των λαμβανομένων υπ’ αυτού αποφάσεων τηρείται βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή τον οριζόμενο από το Μικτό Συμβούλιο αναπληρωτή του.

6). Μέλος του Μικτού Συμβουλίου της κατηγορίας γ” της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, εφόσον απουσιάζει αδικαιολογήτως επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Μικτού Συμβουλίου από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας του. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, οι συντάκτες της κατηγορίας του υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως νέο αντιπρόσωπό τους.

7). Περί της περαιτέρω λειτουργίας κλπ. του Μικτού Συμβουλίου μπορεί να καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός εγκρινόμενος από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ -24-

1). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αντιπροσώπους του εδαφίου γ” της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου, αποτελούν την Απεργιακή Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Απεργιακή Επιτροπή σε κρίσιμες για τον κλάδο περιστάσεις και προεδρεύει αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

2). Κύριο έργο της Απεργιακής Επιτροπής είναι να δίνει τη γνώμη της γι την κάθοδο σε απεργιακό αγώνα και να βοηθάει το Διοικητικά κατά την διάρκεια της απεργίας .

3). Η Απεργιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μισά μέλη της συν ένα είναι παρόντα και μπορεί να διαιρείται σε υποεπιτροπές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του απεργιακού αγώνα. Σε κάθε υποεπιτροπή παίρνει μέρος υποχρεωτικά και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 19, 20 ( με εξαίρεση το εδάφιο γ” της παραγράφου 13, 21 και 22 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει)).

ΑΡΘΡΟ -25-

1). Στην Ένωση ιδρύεται μόνιμος λογαριασμός με τον τίτλο « Απεργιακό Ταμείο ». Σκοπός του Ταμείου είναι να βοηθάει οικονομικά τα μέλη της και τους εκπροσώπους για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς οργανισμούς σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις. Επίσης, το Απεργιακό Ταμείο καλύπτει οικονομικά τους απεργιακούς αγώνες, εφόσον οι πόροι της Ενώσεως δεν φτάνουν γ’ αυτό.

2). Το Απεργιακό Ταμείο το διαχειρίζεται το Δ.Σ. από κοινού με το Μικτό Συμβούλιο. Πόροι του Ταμείου είναι οι εισφορές των μελών της Ενώσεως και οι δωρεές για το σκοπό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ”

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ -26-

1). Η Γ ενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

2). Η Γενική Συνέλευσ:

α). Ψηφίζει το Καταστατικό της Ενώσεως και αποφασίζει για την τροποποίησή του.

β). Εκλέγει κατά το σύστημα της απλής αναλογικής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους εκπροσώπους για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους λοιπούς οργανισμούς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 12 του Νόμου 1264/1982 (ως ισχύει).

γ). Αποφασίζει, έπειτα από συζήτηση, για τον απολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

δ). Αποφασίζει για την συγχώνευση της Ενώσεως με άλλα σωματεία και την συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και την συνεργασία με συγγενικές Δημοσιογραφικές Ενώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής .

ε). Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί να το παύει.

στ). Αποφασίζει για την κάθοδο του κλάδου σε συνδικαλιστικούς αγώνες και την κήρυξη απεργίας.

ζ). Αποφασίζει για τη διάλυση της Ενώσεως και τη διάθεση της περιουσίας της μετά τη διάλυσή της.

η). Έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση και που δεν ανήκει σε αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ -27-

1). Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο εντός του επομένου της λήξεως του χρόνου μηνός Ιανουαρίου για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με την λογοδοσία του Δ.Σ. του περασμένου έτους, τον απολογισμό αυτού, τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, την λήψη αποφάσεως επί της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

2). Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που νομίζει ότι το επιβάλλει το συμφέρον της Ενώσεως, όπως και όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 18 παρ. 5. Καλεί, επίσης, Έκτακτη Γενική Συνέλευση και για συγκεκριμένο θέμα, όταν το ζητήσει το 1/3 των τακτικών μελών, που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους προς την Ένωση. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες από τότε, που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει ειδικά και συγκεκριμένα τα συζητητέα θέματα ημερήσιας διατάξεως.

3). Για την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ειδοποιείται κάθε μέλος χωριστά. Οι προσκλήσεις στέλνονται επτά ( 7 ) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, προκειμένου δε περί αρχαιρεσιών, ο χρόνος λήξεως της ψηφοφορίας, αν είναι η πρώτη ή δεύτερη, ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για απαρτία και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αναρτάται, επίσης, η σχετική ανακοίνωση στους τόπους δουλειάς. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 28, είναι άκυρη.

4). Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το 1/2 των τακτικών μελών, που έχουν πληρώσει τις συνδρομές του προηγούμενου χρόνου.

5). Αν δεν υπάρχει απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση σε νέα συνεδρίαση με ίδια θέματα μέσα σε 15 ημέρες, οπότε για την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία οσωνδήποτε εκ των τακτικών μελών όχι όμως λιγότερων από σαράντα ( 40 ).

6). Όποιο τακτικό μέλος της Ενώσεως απουσιάσει σε δύο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις, διαγράφεται από την Ένωση με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

Όταν πρόκειται για Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν στη δεύτερη συνεδρίαση δεν γίνει απαρτία, ματαιώνεται η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ -28-

1). Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ενώσεως. Σε περίπτωση, όμως, που συζητείται πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση Πρόεδρος, που διευθύνει την συζήτηση.

2). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, πλην της εκλογής Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπου για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς οργανισμούς και Εφορευτικής Επιτροπής, περί των οποίων το εδάφ. β” της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών, που είναι παρόντα. Στις περιπτώσεις, που πρόκειται για συνεργασία της Ενώσεως με άλλα σωματεία, συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή της, τότε απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών, που έχουν το δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4 των μελών, που είναι παρόντα.

3). Οι αποφάσεις πάνω σε θέματα της ημερήσιας διατάξεως παίρνονται την ίδια ημέρα, που πραγματοποιείται ή συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να γίνει ψηφοφορία άλλη ημέρα, πάντως πέντε ( 5 ) εργάσιμες ημέρες από το τέλος της συζητήσεως. Επανειλημμένες συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, που ασχολούνται με την αρχική ημερήσια διάταξη, θεωρούνται σαν συνέχεια της πρώτης και δεν χρειάζεται να τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 27, εφόσον στο τέλος κάθε συνεδριάσεως ανακοινώνεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος, όπου θα συνεχιστεί η συνεδρίαση.

4). Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε με ανάταση του χεριού, είτε με μυστική ή φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Οι αποφάσεις και αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο ( πρόταση μομφής ), έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, απεργία, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση του Καταστατικού, συγχώνευση της Ενώσεως με άλλα σωματεία, καθώς και για την συμμετοχή της Ενώσεως με ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις, παίρνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

5). Οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες, τόσο στην Τακτική όσο και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, γίνονται πάντα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Πριν από την συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, επιτρέπεται να γίνει συζήτηση πάνω σε θέματα, που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από 48 ώρες τουλάχιστον, τριάντα ( 30 ) τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η εγγραφή των θεμάτων αυτών στην ημερήσια διάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, τα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη από την Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα, με την προϋπόθεση ότι παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση τα 4/5 εκείνων, που υπέγραψαν την αίτηση . Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο από μία ώρα, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση ορίζει άλλη ημέρα για να συνεχιστεί η συζήτηση και να παρθούν αποφάσεις. Πρόταση μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

6). Για τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων και λειτουργίας των συνελεύσεων το Δ.Σ. θα καταρτίσει Κανονισμό, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ -29-

1). Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων ( Συμβουλίων και Επιτροπών ) είναι τριετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, των νέων οργάνων. Όλα τα συλλογικά όργανα ελέγχονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής η θητεία των νέων μελών, που εξελέγησαν, διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία. Σε περίπτωση, που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού συμπληρώσει το μισό χρόνο της θητείας του, δεν γίνεται εκλογή και για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, που διατηρούν την θέση τους μέχρι να λήξει η θητεία τους.

2). Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί για ένα μόνο από τα όργανα της Ενώσεως: Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικά Συμβούλια, Εξελεγκτική Επιτροπή και Εφορευτική Επιτροπή.

3). Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στη Γραμματεία της Ενώσεως πέντε ( 5 ) πλήρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και διαβιβάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με την αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 ότι ασκεί το επάγγελμα του συντάκτη και ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

4). Κατά τις αρχαιρεσίες, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μπαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και στη στήλη των υποψηφίων για κάθε όργανο.

ΑΡΘΡΟ -30-

1). Οι ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα ( πλην των αρχαιρεσιών και της εκλογής των οργάνων του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφ β” του παρόντος ) τόσο στις τακτικές, όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, γίνονται από τριμελή επιτροπή, που με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η επιτροπή αυτή, όπως και η Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 26 παρ. 2 εδάφ. β” του παρόντος, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα από τα μέλη της ως Πρόεδρο και ένα άλλο ως Γραμματέα. Στις αρχαιρεσίες και τις εκλογές των αναφερομένων στο άρθρο 26 παρ. 2 εδάφ. β” οργάνων Ενώσεως, εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις παρουσία και συμμετοχή στην Εφορευτική Επιτροπή Δικαστικού Αντιπροσώπου, αυτός προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.

2). Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και η ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του σωματείου .

3). Η Εφορευτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο από τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της, χωρίς να υπολογίζεται ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και αποφασίζει με πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να καλεί για να τη βοηθήσουν στο έργο της, αναπληρωματικά μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή παίρνει όλα τα αναγκαία κατά την κρίση της μέτρα, για την άψογης αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των ψηφοφοριών.

4). Πριν από την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, εξακριβώνει τη γνησιότητα της καταστάσεως των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που συντάσσει η Γραμματεία της Ενώσεως επικυρώνει με πράξη του, που καταχωρείται στο τέλος της καταστάσεως.

Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας κάθε μέλους κι έπειτα από την ψηφοφορία την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής στο περιθώριο, δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.

5). Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, που παραδίνεται από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως. Αντίγραφο του πρακτικού δίνεται μέσα σε 15 ημέρες σε κάθε μέλος, που θα το ζητήσει με δαπάνες αυτού. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό φυλάσσονται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται, αφού περάσουν δύο χρόνια από τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ -31-

1). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Γραμματεία τη σφραγίδα της Ενώσεως, την ψηφοδόχο, που ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση των μελών με δύο αντίγραφα, μονογράφει και σφραγίζει κάθε ψηφοδέλτιο.

2). Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν συγχρόνως το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά για τα μέλη Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους εκπροσώπους στα Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς οργανισμούς. Για τα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων χρησιμοποιείται ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο.

3). Η ψηφοφορία παρατείνεται αν υπάρξουν έξω από την αίθουσα ψηφοφόροι, που άργησαν να ψηφίσουν.

4). Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και πάνω σε καθένα από αυτά ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως. Αν σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, αυτά θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνει πάνω στα  ψηφοδέλτια ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής.

5). Η Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει και τα ψηφοδέλτια, που έχουν διακριτικά σημεία και παραβιάζουν κατά την κρίση της το απόρρητο της ψηφοφορίας. Τα άκυρα ψηφοδέλτια υπολογίζονται για να βρεθεί ο αριθμός εκείνων, που ψήφισαν.

6). Η Εφορευτική Επιτροπή σημειώνει κατόπιν σε μία κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων, τους σταυρούς προτιμήσεως, που πήρε ο καθένας, καθώς και τον αριθμό του κάθε ψηφοδελτίου, που έχει σταυρό προτιμήσεως. Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ -32-

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 2/5 των τακτικών μελών της Ενώσεως, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση, που την τροποποίηση τη ζητούν τα μέλη, η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε είκοσι ( 20 ) ημέρες από την υποβολή της έγγραφης προτάσεως, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 2 εις την οποία πρόταση πρέπει να περιέχονται ειδικά και συγκεκριμένα οι προτεινόμενες κατ’ άρθρον τροποποιήσεις. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, εφόσον είναι παρόν το 1/2 των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών της Ενώσεως και με πλειοψηφία των 3/4 των μελών αυτών.

ΑΡΘΡΟ -33-

Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή μέσα σε κύκλο, ο οποίος περιέχει περιφερειακά τις λέξεις ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ –  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θα περιέχει, επίσης, και σύμπλεγμα των αρχικών Γραμμάτων των δύο λέξεων « Ένωση Συντακτών ».

ΑΡΘΡΟ -34-

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα των άρθρων 12, 14, 15, 19, 20 ( με εξαίρεση το εδάφ. γ” της παραγράφου 1 ), 21, 22, 23 και 26 του Νόμου 1264/1982 ( ως ισχύει ). « Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων » και της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσιογραφικών οργανώσεων και επαγγελματικών σωματείων, εντός των ορίων του Νομού και του Καταστατικού και με βάση τους σκοπούς, που επιδιώκει η Ένωση και βάσει του Ν. 1712/1987. Τα ιδρυτικά μέλη είναι ισόβια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 29-1-2006

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΛΙΟΣ