ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τρεις φωτογραφίες.

2. Τίτλο σπουδών.

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

4. Βεβαίωση Εκδότη.

5. Αντίτυπα δημοσιευμάτων (Για όσους γράφουν σε έντυπα).

6. Δικαίωμα εγγραφής 40 ευρώ και Ετήσια Συνδρομή 60 ευρώ.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι «Είμαι Έλληνας Πολίτης και δεν στερούμαι των πολιτικών δικαιωμάτων μου».

8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας.